Oświadczenia o ochronie danych osobowych

Cieszymy się z powodu Państwa zainteresowania naszą obecnością online i naszą firmą. Ochrona Państwa danych osobowych i ich przetwarzanie, w związku z odwiedzeniem przez Państwa naszej strony domowej, jest dla nas priorytetem. Państwa dane osobowe będą chronione w ramach przepisów prawnych zawartych w Rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (GDPR, RODO), ustawy o telemediach (TMG) i innych postanowień w sprawie ochrony danych osobowych. W dalszej części znajdą Państwo informacje na temat danych, które zostaną zarejestrowane podczas odwiedzenia naszej strony domowej i sposobu ich wykorzystania.

Chcemy zwrócić Państwa uwagę, że przekazywanie danych za pośrednictwem Internetu (np. komunikacja przy użyciu poczty elektronicznej) może ujawnić luki w zabezpieczeniach. Nie jest niestety możliwe zapewnienie pełnej ochrony przed dostępem stron trzecich.

Jednostka odpowiedzialna

Jednostką odpowiedzialną, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, jest Th. Geyer GmbH & KG. Jeżeli mają Państwo pytania odnośnie ochrony danych osobowych, bądź chcecie Państwo dochodzić praw lub roszczeń odnośnie danych osobowych, prosimy zwrócić się za pośrednictwem poczty elektronicznej do naszego przedstawiciela ds. ochrony danych osobowych — Matthiasa Krohe, pod adresem datenschutzthgeyerde

Przetwarzanie danych

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych zawiera informacje na temat przetwarzania danych na naszych stronach internetowych i związanych z tym procesów cyfrowych.

Przedmiotem ochrony danych są dane osobowe. Zgodnie z art. 4 ust. 1 RODO, należą do nich wszystkie informacje, które dotyczą zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby. Są to np. takie dane jak imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail lub numer telefonu, ewentualnie także dane dotyczące korzystania takie jak adres IP użytkownika. Każdy dostęp do naszej strony internetowej i każde pobranie plików znajdujących się na tej stronie jest zapisywane w plikach dziennika serwerów. Przechowywanie służy wewnętrznym celom związanym z systemem i celom statystycznym. Zapisywane są:

 • nazwa pobieranego pliku
 • data i godzina pobrania
 • pobrana ilość danych
 • komunikat o udanym pobraniu
 • typ przeglądarki internetowej
 • domena, z której wysłano zapytanie
 • używany system operacyjny
 • używany adres IP
 • słowa kluczowe

Bardziej szczegółowe dane osobowe są przetwarzane tylko w przypadku udzielenia przez użytkownika na to zgody, np. w ramach złożenia zapytania. Brak takiej zgody oznacza, że dane użytkownika nie są udostępniane stronom trzecim.

Jeśli w ramach naszych ofert cyfrowych istnieje możliwość opcjonalnego wprowadzenia danych osobowych, użytkownik powinien sam zadecydować, które dane chce nam udostępnić. Pola oznaczone jako obowiązkowe są wymagane do przetworzenia zapytania lub zamówienia użytkownika. Wszelkie dodatkowe dane są podawane dobrowolnie i wykorzystywane do optymalizacji naszej oferty usług oraz ewentualnie do celów statystycznych.

Zgoda na wykorzystanie danych do organizacji akcji/eventów

Wraz z rejestracją w akcji/evencie organizowanym przez Th. Geyer GmbH & Co. KG użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu przeprowadzenia akcji/eventu.

Przetwarzamy dane użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO na podstawie zgody udzielonej przez użytkownika. Rejestrując się, użytkownik wyraźnie udziela zgody na to, aby spółka Th. Geyer GmbH & Co. KG jako organizator oraz firmy wystawiające mogły wykorzystywać dane w ramach akcji/eventu. Spółka Th. Geyer GmbH & Co. KG zapewnia przy tym ochronę praw uczestnika.

Zgoda ta może zostać w każdej chwili odwołana ze skutkiem na przyszłość.

Prawo dostępu, sprostowania i usunięcia danych

Na wniosek użytkownika przekażemy mu bezpłatnie informacje o zapisanych u nas danych osobowych, ich pochodzeniu, odbiorcy i celu przetwarzania danych, jak również ma on prawo do ich korekty, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia. Usunięcie danych może być ograniczone prawnymi okresami ich przechowywania.

Udzielenie zgody i prawo odstąpienia

W przypadku udzielenia zgody na korzystanie z danych, w każdej chwili możecie Państwo od tego odstąpić. Aby to uczynić wystarczy nas o tym poinformować.

Prawo wniesienia sprzeciwu

W każdej chwili mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu odnośnie dopuszczalnego przetwarzania Państwa danych z powodu sytuacji osobistej. W celu wniesienia sprzeciwu do Organu nadzorczego wystarczy nas o tym poinformować, uzasadniając Państwa sprzeciw.

Prawo do wniesienia zażalenia

Mają Państwo prawo do wniesienia zażalenia do organu nadzorczego, jeżeli są Państwo zdania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.

Informacja dotycząca przesyłania danych do USA

Nasza strona internetowa jest zintegrowana m.in. z narzędziami podmiotów z siedzibą w USA. Gdy narzędzia te są aktywne, Państwa dane osobowe mogą zostać przesłane na amerykańskie serwery odpowiednich podmiotów. Pragniemy zwrócić uwagę, że USA nie jest bezpiecznym krajem trzecim w rozumieniu unijnego prawa o ochronie danych. Firmy amerykańskie są zobowiązane do przekazywania danych osobowych organom bezpieczeństwa bez możliwości podjęcia kroków prawnych, aby temu zapobiec przez osobę, której dane dotyczą. Nie można zatem wykluczyć, że władze amerykańskie (np. służby wywiadowcze) przetwarzają, oceniają i trwale przechowują Państwa dane na serwerach w USA w celach inwigilacyjnych. Nie mamy wpływu na takie działania związane z przetwarzaniem danych.

Ciasteczka

Linki do innych stron internetowych

Nasza obecność online zawiera linki do innych stron internetowych. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych nie ma zastosowania w przypadku innego oferenta. Nie mamy wpływu na przestrzeganie postanowień dot. ochrony danych przez ich administratorów.

System analityczny

Nasza strona internetowa korzysta z systemu Matomo, który jest tak zwaną platformą analityczną dla stron internetowych. Matomo korzysta z tzw. plików cookie, małych plików tekstowych zapisywanych na Państwa komputerze i umożliwiających analizę Państwa odwiedzin na stronie internetowej.

Wygenerowane w tym celu za pomocą pliku cookie informacje o użytkowniku (włącznie ze skrótem adresu IP) przesyłane są do naszego serwera i zapisywane w celu analizy użytkowania, co służy nam do optymalizowania stron internetowych. Adres IP użytkownika jest anonimowy w czasie tego procesu i użytkownik także pozostaje dla nas anonimowy. Informacje wygenerowane za pomocą pliku cookie dotyczące zakresu korzystania z niniejszej strony internetowej nie są przekazywane podmiotom trzecim.

Korzystanie z plików cookie mogą Państwo wyłączyć, wybierając odpowiednie ustawienia podczas pierwszych odwiedzin na naszej stronie internetowej, jednak może się zdarzyć, że w takim przypadku nie będzie możliwe korzystanie z pełnej funkcjonalności niniejszej strony.

Śledzenie konwersji Google AdWords

Korzystamy ze śledzenia konwersji Google AdWords do mierzenia sukcesu naszych działań reklamowych. Po osiągnięciu określonych celów na naszej stronie internetowej („Konwersje”), takich jak realizacja zamówienia lub zapisanie się do otrzymywania naszego Newslettera, te osiągnięte cele są rejestrowane przez Google. Google może użyć tego do obliczenia osiągniętych celów. Ponadto, na podstawie wcześniej ustawionych plików cookie, Google sprawdzi, które reklamy zostały wcześniej kliknięte i tym samym były decydujące dla osiągnięcia celu. Google przetwarza te informacje na serwerach znajdujących się w Stanach Zjednoczonych, ale nie łączy ich z żadnymi danymi osobowymi przechowywanymi na koncie Google użytkownika.

Funkcja rejestracji

Nasza strona internetowa oferuje Państwu możliwość zarejestrowania się. Pobierane w trakcie rejestracji dane, imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej i hasło pobierane są i przechowywane przez nas jedynie w zakresie przetwarzania naszej oferty. W trakcie Państwa rejestracji na naszej stronie zapisujemy i przechowujemy także Państwa adres IP oraz datę i godzinę rejestracji. Takie informacje wykorzystywane są w ramach procedur bezpieczeństwa na wypadek nadużycia Państwa danych i zarejestrowania się bez Państwa wiedzy na naszej stronie przez osobę trzecią. Informacje nie zostaną ujawnione osobom trzecim. Uzyskane w ten sposób dane nie będą porównywane z danymi, które prawdopodobnie pobrane zostaną przez inne elementy składowe naszej strony internetowej.

Biuletyn informacyjny

Nasza strona internetowa oferuje Państwu możliwość subskrypcji naszego Newslettera. Za pośrednictwem Newslettera informujemy regularnie o naszych ofertach.

Aby otrzymywać nasz Newsletter, potrzebny jest Państwa aktualny adres e-mail. Otrzymany od Państwa adres e-mail zostanie sprawdzony w celu upewnienia się, że są Państwo rzeczywistym jego właścicielem bądź osobą, która jest uprawniona do otrzymywania Newslettera. W trakcie Państwa zgłoszenia do otrzymywania Newslettera zapisujemy i przechowujemy także Państwa adres IP oraz datę i godzinę zgłoszenia. Takie informacje wykorzystywane są w ramach procedur bezpieczeństwa na wypadek użycia Państwa adresu e-mail i abonowania bez Państwa wiedzy Newslettera przez osobę trzecią. Dodatkowe dane nie będą przez nas gromadzone. Zgromadzone w ten sposób dane będą wykorzystywane jedynie w odniesieniu do naszego Newslettera.

Do tworzenia naszego Newslettera korzystamy z usługodawcy „Inxmail GmbH” z Freiburga. Dane zapisane podczas rejestracji są przekazywane do „Inxmail GmbH” i przechowywane przez „Inxmail GmbH”. Wprowadzone dane nie będą przekazywane innym osobom trzecim. Po rejestracji otrzymają Państwo wiadomość e-mail od Inxmail w celu potwierdzenia rejestracji.

Informacje na temat ochrony danych osobowych przez firmę Inxmail można znaleźć pod następującym linkiem:
www.inxmail.de/datenschutz

Uzyskane dane nie będą porównywane z danymi, które ewentualnie zostaną pobrane za pośrednictwem innych elementów składowych naszej strony internetowej. W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować ze subskrypcji tego Newslettera. Szczegóły dotyczące rezygnacji znajdą Państwo w wiadomości potwierdzającej, jak też w każdym Newsletterze.

Możliwość kontaktu

Na naszej stronie internetowej oferujemy użytkownikom możliwość kontaktu z nami za pośrednictwem wiadomości e-mail i/lub poprzez formularz kontaktowy. W tym przypadku informacje przekazane przez użytkownika zostaną zapisane w celu nawiązania z nim kontaktu. Informacje te nie zostaną przekazane stronom trzecim. Uzyskane w ten sposób dane nie będą porównywane z danymi, które ewentualnie zostaną pobrane za pośrednictwem innych elementów składowych naszej strony internetowej.

Informacje dotyczące zdjęć

Informacje dotyczące ochrony danych w zakresie zdjęć zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (RODO)

1. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Th. Geyer GmbH & Co. KG
Dornierstr. 4 - 6
71272 Renningen
Niemcy
www.thgeyer.de

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Pan Matthias Krohe
datenschutz(at)thgeyer(dot)de

3. CEL

Produkcja zdjêæ z wydarzeñ oraz publikacja zdjêæ na stronie internetowej i w mediach spo³ecznoœciowych, a tak¿e w mediach drukowanych (katalogi, broszury) do celów public relations i prezentacji dzia³alnoœci Th. Geyer GmbH & Co. KG.

4. PODSTAWA PRAWNA

Uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz § 22, 23, 24 KUG i § 14, 28 federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG): public relations i prezentacja dzia³alnoœci Th. Geyer GmbH & Co. KG. Istnieje prawo do wyra¿enia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Sprzeciw mo¿na wyraziæ, wysy³aj¹c wiadomoœæ e-mail na adres: datenschutz@thgeyer.de (przy czym mo¿liwe jest wyra¿enie sprzeciwu w inny sposób). Mo¿na jednak za³o¿yæ, ¿e interes firmy Th. Geyer GmbH & Co. KG w zakresie produkcji i wykorzystania zdjêæ nie narusza praw i wolnoœci osób fizycznych, zw³aszcza w momencie, gdy wesz³y one do przestrzeni publicznej w przypadku poinformowania danej osoby z wyprzedzeniem o wyprodukowaniu i wykorzystaniu zdjêæ, zaœ przy ich produkcji i publikacji do³o¿ono wszelkich starañ, aby ¿adne prawnie uzasadnione interesy przedstawionych na nich osób nie zosta³y naruszone. Je¿eli z wa¿nych powodów zas³uguj¹cych na uwagê naruszone zosta³y prawa i wolnoœci przedstawionych na zdjêciach osób, podejmiemy odpowiednie dzia³ania, aby powstrzymaæ je od dalszego przetwarzania. Nie jest mo¿liwa anonimizacja danych ju¿ upublicznionych w mediach drukowanych. Usuniêcie danych ze strony internetowej lub mediów spo³ecznoœciowych odbywa siê w ramach mo¿liwoœci technicznych.

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane zostan¹ usuniête po piêciu latach od daty produkcji.

6. KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

 • Pracownicy firmy TH. Geyer GmbH & Co. KG, którzy musz¹ koniecznie otrzymaæ dane w zwi¹zku z realizacj¹ dzia³ania (np. EDP, inne jednostki administracyjne, marketing).
 • Wykonawcy i przetwórcy (np. fotografowie wydarzeñ, spo³ecznoœæ itd.) zajmuj¹cy siê przetwarzaniem zdjêæ (produkcj¹ i publikowaniem).
 • Doradcy podatkowi, organy (urz¹d skarbowy, inne organy), a tak¿e przedstawiciele prawni (specjaliœci ds. egzekwowaniu praw lub dochodzenia roszczeñ b¹dŸ w kontekœcie postêpowania urzêdowego).
 • Sponsorzy/partnerzy.

Dane s¹ udostêpniane do publicznej wiadomoœci w Internecie i publikowane w mediach spo³ecznoœciowych. Dane publikowane s¹ w mediach drukowanych i rozpowszechniane w ograniczonym zakresie. Dane nie zostan¹ przekazane odbiorcom, którzy mogliby je wykorzystaæ do w³asnych celów. W przypadku kana³ów mediów spo³ecznoœciowych mo¿e siê zdarzyæ, ¿e odpowiednie serwisy spo³ecznoœciowe bêd¹ mia³y prawo do wykorzystywania opublikowanych danych. Nie przewiduje siê przekazywania danych do odbiorców w pañstwach trzecich (poza UE) lub do organizacji miêdzynarodowych. Automatyczne podejmowanie decyzji (profilowanie) nie jest wykorzystywane.

Stan z dnia: 15.07.2019 r.