Oświadczenia o ochronie danych osobowych

Cieszymy się z powodu Państwa zainteresowania naszą obecnością online i naszą firmą. Ochrona Państwa danych osobowych i ich przetwarzanie, w związku z odwiedzeniem przez Państwa naszej strony domowej, jest dla nas priorytetem. Państwa dane osobowe będą chronione w ramach przepisów prawnych zawartych w Rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (GDPR, RODO), ustawy o telemediach (TMG) i innych postanowień w sprawie ochrony danych osobowych. W dalszej części znajdą Państwo informacje na temat danych, które zostaną zarejestrowane podczas odwiedzenia naszej strony domowej i sposobu ich wykorzystania.

Chcemy zwrócić Państwa uwagę, że przekazywanie danych za pośrednictwem Internetu (np. komunikacja przy użyciu poczty elektronicznej) może ujawnić luki w zabezpieczeniach. Nie jest niestety możliwe zapewnienie pełnej ochrony przed dostępem stron trzecich.

Jednostka odpowiedzialna

Jednostką odpowiedzialną, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, jest Th. Geyer GmbH & KG. Jeżeli mają Państwo pytania odnośnie ochrony danych osobowych, bądź chcecie Państwo dochodzić praw lub roszczeń odnośnie danych osobowych, prosimy zwrócić się za pośrednictwem poczty elektronicznej do naszego przedstawiciela ds. ochrony danych osobowych — Matthiasa Krohe, pod adresem datenschutz(at)thgeyer(dot)de

Przetwarzanie danych

Przedmiotem ochrony danych są dane osobowe. Zgodnie z art. 4 ust. 1 GDPR, RODO, należą do nich wszystkie informacje, które dotyczą zidentyfikowanej lub identyfikowalnej osoby. Należą do nich np. takie dane jak imię i nazwisko, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu, ewentualnie także dane użytkownika takie jak adres IP. Każdy dostęp do naszej strony domowej i każde pobranie plików znajdujących się na tej stronie jest zapisywany w plikach log serwerów. Przechowywanie służy celom wewnątrzsystemowym i statystycznym. Zostaną zapisane:

  • nazwa pobieranych danych,
  • data i godzina przesyłu,
  • pobrana ilość danych,
  • powiadomienie o udanych pobraniach,
  • przeglądarka,
  • żądana domena,
  • zastosowany system operacyjny,
  • zastosowany adres IP.
  • słowa kluczowe

 

Bardziej szczegółowe dane osobowe są przetwarzane tylko w przypadku udzielenia na to przez Państwa zgody. Brak takiej zgody oznacza, że Państwa dane nie są udostępniane osobom trzecim.

Prawo dostępu, sprostowania i usunięcie danych

Składając wniosek otrzymują Państwo bezpłatnie informację o zgromadzonych u nas danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy, jak też o celu przetwarzania danych oraz prawo do ich korekty, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia. Usunięcie danych może być ograniczone prawnymi okresami ich przechowywania.

Udzielenie zgody i prawo odstąpienia

W przypadku udzielenia zgody na korzystanie z danych, w każdej chwili możecie Państwo od tego odstąpić. Aby to uczynić wystarczy nas o tym poinformować.

Prawo wniesienia sprzeciwu

W każdej chwili mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu odnośnie dopuszczalnego przetwarzania Państwa danych z powodu sytuacji osobistej. W celu wniesienia sprzeciwu do Organu nadzorczego wystarczy nas o tym poinformować, uzasadniając Państwa sprzeciw.

Prawo do wniesienia zażalenia

Mają Państwo prawo do wniesienia zażalenia do organu nadzorczego, jeżeli są Państwo zdania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.

Ciasteczka

Ta strona używa ciasteczek. W tym przypadku chodzi o małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym. Przeglądarka uzyskuje dostęp do tych plików. Poprzez użycie ciasteczek wzrasta przyjazność użytkowa i bezpieczeństwo tej strony internetowej. Będące w obiegu przeglądarki oferują możliwość blokowania ciasteczek. Wskazówka: Nieograniczony dostęp do wszystkich funkcji tej strony internetowej nie może być zapewniony w przypadku aktywacji blokowania ciasteczek.

Linki do innych stron internetowych

Nasza obecność online zawiera linki do innych stron internetowych. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych nie ma zastosowania w przypadku innego oferenta. Nie mamy wpływu na przestrzeganie postanowień dot. ochrony danych przez ich administratorów.

System analityczny

Nasza strona internetowa korzysta z systemu Piwik, który jest tak zwaną platformą analityczną dla stron internetowych. Piwik korzysta z tzw. plików cookie, małych plików tekstowych zapisywanych na Państwa komputerze i umożliwiających analizę Państwa odwiedzin na stronie internetowej. Wygenerowane w tym celu za pomocą pliku cookie informacje o użytkowniku (włącznie ze skrótem adresu IP) przesyłane są do naszego serwera i zapisywane w celu analizy użytkowania, co służy nam do optymalizowania stron internetowych. Adres IP użytkownika jest anonimowy w czasie tego procesu i użytkownik także pozostaje dla nas anonimowy. Informacje wygenerowane za pomocą pliku cookie dotyczące zakresu korzystania z niniejszej strony internetowej nie są przekazywane podmiotom trzecim. Korzystanie z plików cookie mogą Państwo wyłączyć, wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki, jednak może się zdarzyć, że w takim przypadku nie będzie możliwe korzystanie z pełnej funkcjonalności niniejszej strony internetowej.

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie i analizowanie danych dotyczących korzystania ze strony internetowej, mogą Państwo w każdej chwili jednym kliknięciem myszy odwołać zgodę na zapisywanie i korzystanie z takich danych. W takim przypadku należy wyłączyć w przeglądarce internetowej obsługę plików cookie, skutkiem czego system Piwik nie będzie pobierał danych bieżącej sesji. Uwaga: Jeśli skasowane zostaną pliki cookie, może zostać także skasowane wyłączenie obsługi plików cookie i w razie potrzeby należy ponownie aktywować taką rezygnację.

Odwołanie:

Funkcja rejestracji

Nasza strona internetowa oferuje Państwu możliwość zarejestrowania się. Pobierane w trakcie rejestracji dane, imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej i hasło pobierane są i przechowywane przez nas jedynie w zakresie przetwarzania naszej oferty. W trakcie Państwa rejestracji na naszej stronie zapisujemy i przechowujemy także Państwa adres IP oraz datę i godzinę rejestracji. Takie informacje wykorzystywane są w ramach procedur bezpieczeństwa na wypadek nadużycia Państwa danych i zarejestrowania się bez Państwa wiedzy na naszej stronie przez osobę trzecią. Informacje nie zostaną ujawnione osobom trzecim. Uzyskane w ten sposób dane nie będą porównywane z danymi, które prawdopodobnie pobrane zostaną przez inne elementy składowe naszej strony internetowej.

Biuletyn informacyjny

Nasza strona internetowa oferuje Państwu możliwość subskrypcji naszego Newslettera. Za pośrednictwem Newslettera informujemy regularnie o naszych ofertach. Aby otrzymywać nasz Newsletter, potrzebny jest Państwa aktualny adres e-mail. Otrzymany od Państwa adres e-mail będziemy sprawdzać, aby upewnić się, czy jesteście Państwo rzeczywistym jego właścicielem bądź osobą, która jest uprawniona do otrzymywania Newslettera. W trakcie Państwa zgłoszenia do otrzymywania Newslettera zapisujemy i przechowujemy także Państwa adres IP oraz datę i godzinę zgłoszenia. Takie informacje wykorzystywane są w ramach procedur bezpieczeństwa na wypadek użycia Państwa adresu e-mail i abonowania bez Państwa wiedzy Newslettera przez osobę trzecią. Dodatkowe dane nie będą przez nas gromadzone. Zgromadzone w ten sposób dane będą wykorzystywane jedynie w odniesieniu do naszego Newslettera. Informacje nie zostaną ujawnione osobom trzecim. Uzyskane w ten sposób dane nie będą porównywane z danymi, które prawdopodobnie pobrane zostaną przez inne elementy składowe naszej strony internetowej. Z abonamentu tego Newslettera możecie Państwo w każdej chwili zrezygnować. Szczegóły dotyczące rezygnacji znajdą Państwo w wiadomości potwierdzającej, jak też w każdym Newsletterze.

Możliwość kontaktu

Na naszej stronie internetowej oferujemy Państwu możliwość kontaktu z nami za pośrednictwem wiadomości e-mail i/lub poprzez formularz kontaktowy. W tym przypadku informacje przekazane przez użytkownika w celu nawiązania kontaktu zostaną zapisane. Informacje nie zostaną ujawnione osobom trzecim. Uzyskane w ten sposób dane nie będą porównywane z danymi, które prawdopodobnie pobrane zostaną przez inne elementy składowe naszej strony internetowej.

Informacje dotycz¹ce zdjêæ

Informacje dotycz¹ce ochrony danych w zakresie zdjêæ zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporz¹dzenia o ochronie danych UE (RODO)

1. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Th. Geyer GmbH & Co. KG
Dornierstr. 4 - 6
71272 Renningen
Niemcy
www.thgeyer.de

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Pan Matthias Krohe
datenschutz(at)thgeyer(dot)de

3. CEL

Produkcja zdjêæ z wydarzeñ oraz publikacja zdjêæ na stronie internetowej i w mediach spo³ecznoœciowych, a tak¿e w mediach drukowanych (katalogi, broszury) do celów public relations i prezentacji dzia³alnoœci Th. Geyer GmbH & Co. KG.

4. PODSTAWA PRAWNA

Uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz § 22, 23, 24 KUG i § 14, 28 federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG): public relations i prezentacja dzia³alnoœci Th. Geyer GmbH & Co. KG. Istnieje prawo do wyra¿enia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Sprzeciw mo¿na wyraziæ, wysy³aj¹c wiadomoœæ e-mail na adres: datenschutz@thgeyer.de (przy czym mo¿liwe jest wyra¿enie sprzeciwu w inny sposób). Mo¿na jednak za³o¿yæ, ¿e interes firmy Th. Geyer GmbH & Co. KG w zakresie produkcji i wykorzystania zdjêæ nie narusza praw i wolnoœci osób fizycznych, zw³aszcza w momencie, gdy wesz³y one do przestrzeni publicznej w przypadku poinformowania danej osoby z wyprzedzeniem o wyprodukowaniu i wykorzystaniu zdjêæ, zaœ przy ich produkcji i publikacji do³o¿ono wszelkich starañ, aby ¿adne prawnie uzasadnione interesy przedstawionych na nich osób nie zosta³y naruszone. Je¿eli z wa¿nych powodów zas³uguj¹cych na uwagê naruszone zosta³y prawa i wolnoœci przedstawionych na zdjêciach osób, podejmiemy odpowiednie dzia³ania, aby powstrzymaæ je od dalszego przetwarzania. Nie jest mo¿liwa anonimizacja danych ju¿ upublicznionych w mediach drukowanych. Usuniêcie danych ze strony internetowej lub mediów spo³ecznoœciowych odbywa siê w ramach mo¿liwoœci technicznych.

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane zostan¹ usuniête po piêciu latach od daty produkcji.

6. KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

  • Pracownicy firmy TH. Geyer GmbH & Co. KG, którzy musz¹ koniecznie otrzymaæ dane w zwi¹zku z realizacj¹ dzia³ania (np. EDP, inne jednostki administracyjne, marketing).
  • Wykonawcy i przetwórcy (np. fotografowie wydarzeñ, spo³ecznoœæ itd.) zajmuj¹cy siê przetwarzaniem zdjêæ (produkcj¹ i publikowaniem).
  • Doradcy podatkowi, organy (urz¹d skarbowy, inne organy), a tak¿e przedstawiciele prawni (specjaliœci ds. egzekwowaniu praw lub dochodzenia roszczeñ b¹dŸ w kontekœcie postêpowania urzêdowego).
  • Sponsorzy/partnerzy.

Dane s¹ udostêpniane do publicznej wiadomoœci w Internecie i publikowane w mediach spo³ecznoœciowych. Dane publikowane s¹ w mediach drukowanych i rozpowszechniane w ograniczonym zakresie. Dane nie zostan¹ przekazane odbiorcom, którzy mogliby je wykorzystaæ do w³asnych celów. W przypadku kana³ów mediów spo³ecznoœciowych mo¿e siê zdarzyæ, ¿e odpowiednie serwisy spo³ecznoœciowe bêd¹ mia³y prawo do wykorzystywania opublikowanych danych. Nie przewiduje siê przekazywania danych do odbiorców w pañstwach trzecich (poza UE) lub do organizacji miêdzynarodowych. Automatyczne podejmowanie decyzji (profilowanie) nie jest wykorzystywane.

Stan: 24.09.2018 r.