Czym jest REACH?

REACH to nowe europejskie prawo o chemikaliach, które weszło w życie 1 czerwca 2007 r.

REACH to skrót od angielskich słów Registration (rejestracja), Evaluation (ewaluacja), Authorisation (autoryzacja) and Restriction of Chemicals (ograniczenia w zakresie chemikaliów). Jako rozporządzenie UE REACH obowiązuje we wszystkich państwach członkowskich. REACH gruntownie restrukturyzuje i harmonizuje dotychczasowe przepisy dotyczące chemikaliów.

Chemikalia w ilości 1 t/a lub większej mogą być produkowane lub importowane tylko wtedy, gdy zostały wcześniej zarejestrowane i ocenione. Szczególnie niebezpieczne substancje muszą zostać poddane procedurze zatwierdzenia.

Dopuszczenie

Substancje o szczególnie niepokojących właściwościach mogą podlegać obowiązkowi uzyskania zezwolenia.

Informacje dotyczące łańcucha dostaw

REACH przewiduje przekazywanie informacji od producenta do użytkownika za pośrednictwem przedstawiciela handlowego i odwrotnie. Ważnym instrumentem w tym zakresie są karty charakterystyki.

Zastosowanie, dalszy użytkownik

Nasi dostawcy rejestrują zastosowania, dla których substancja jest przeznaczona, jeżeli substancja ta podlega rejestracji.

Więcej informacji na temat REACH

można znaleźć na następujących stronach internetowych:

Informacji udziela

Reach-CLP-Helpdesk organów federalnych przy BAuA

Tel. 0231 9071-2971 (centrum informacyjna BAuA)
Faks 0231 9071-2679
E-mail: reach-clpbaua.bundde

Wyłączenie odpowiedzialności

Za aktualność, poprawność i kompletność podanych informacji nie przyjmuje się żadnej odpowiedzialności ani gwarancji.